C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

ЯНКО ЧАВЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

+359 (722) 661 25; +359 (722) 664 11

samokov-rs@justice.bg

МАГИСТРАТИ

КИРИЛ ПАВЛОВ

Районен съдия

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

+359 (722) 661 25; +359 (722) 664 11

samokov-rs@justice.bg

МАРИНА ЦВЕТКОВА

Районен съдия

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

+359 (722) 661 25; +359 (722) 664 11

samokov-rs@justice.bg

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Районен съдия

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

+359 (722) 661 25; +359 (722) 664 11

samokov-rs@justice.bg

СИМЕОН СТОЙЧЕВ

Районен съдия

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

+359 (722) 661 25; +359 (722) 664 11

samokov-rs@justice.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Светла Вукадинова

Съдия по вписванията

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1

(0722) 66 741

samokov-rs@justice.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Марио Панев

Държавен съдебен изпълнител

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1 Стая: № 3

samokov-rs@justice.bg

Мария Лухова

Секретар СИС

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1 Стая: № 3

(0722) 66 211

sis@rs-samokov.org

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Антоанета Чакалова

Административен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж 2, Стая № 9

(0722) 66 125

samokov-rs@justice.bg

Валентина Крумова

Регистратура и Бюро „Съдимост”

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1 Стая: № 3

(0722) 66 211

registratura@rs-samokov.org

Иван Върбев

Системен администратор

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1, Стая: № 3

(0722) 66 211

sysadmin_samokov@rs-samokov.org

Иво Манчев

Призовкар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

Красимир Волев

Счетоводство и каса

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж 2, Стая № 9

(0722) 66 411

samokov-rs@justice.bg

Румяна Вардарова

Призовкар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Работно време

  • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.

Дарина Николова

Съдебен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1 Стая: № 2

(0722) 66 710

samokov-rs@justice.bg

Евелина Пейчинова

Съдебен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 12

(0722) 66 711

samokov-rs@justice.bg

Екатерина Бандрова

Съдебен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 12

(0722) 66 711

samokov-rs@justice.bg

Екатерина Баракова

Съдебен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2, Стая: № 12

(0722) 66 711

samokov-rs@justice.bg

Параскева Георгиева

Съдебен секретар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 1 Стая: № 2

(0722) 66 710

samokov-rs@justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Деловодството обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. 
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. 
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. 
Дделоводството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Деловодството обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. 
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. 
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. 
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото. 

Елена Караджинова

Съдебен деловодител

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

Емилия Генова

Съдебен деловодител

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

Любляна Миркова

Съдебен деловодител

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

АРХИВ

Работно време

  • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд САМОКОВ. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: 
- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; 
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. 

Гергана Деянова

Съдебен архивар

2000, гр. Самоков, ул. Бачо Киро №1, Етаж: 2 Стая: № 13

(0722) 66 173

samokov-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация