C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

РАЙОНЕН СЪД – град  Самоков      
гр.Самоков, област Софийска, ул.”Бачо Киро”  №1, тел., факс: 0722/ 661 25, e-mail: eli_rssam@abv.bg

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО  НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА  РАЙОНЕН СЪД  - САМОКОВ


            Вътрешните правила за публикуване на съдебните  актове на електронната страница на Районен съд Самоков са съобразени с изискванията на чл.64 ал.1 и 2 , с решението на ВСС по протокол № 42/2009 год. от 29.10.2009  год., със спазване нормите на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
            Публикуването на съдебните актове е пряко свързано с Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
            На основание чл.64 ЗСВ на Интернет – страницата  на Самоковският районен съд  се публикуват постановените съдебни актове, както и влезлите в законна сила съдебни актове.
            1. ПОДЛЕЖАТ на публикуване всички постановени съдебни актове по същество или слагащ край или препятстващ по-нататъшното развитие на производството.
            По наказателни дела, актове подлежащи на публикуване са присъдите, мотивите, решенията, определенията и разпореждания слагащи  край или препятстващи по-нататъшното развитие на производството (определения по жалби срещу постановления за спиране и прекратяване на наказателно производство, по чл.250 НПК).  По граждански дела, актовете подлежащи на публикуване са решенията, определенията и разпореждания, слагащи край или препятстващи по-нататъшното развитие на производството.
            2. НЕ ПОДЛЕЖАТ на публикуване актовете, постановени по дела, съдържащи класифицирана информация, банкова и осигурителна тайна, актовете по обезпечения, по разрешаване  и одобряване извършването на процесуално-следствени действия в наказателното производство, актове постановени в граждански охранителни производства (разрешения по чл.130 СК, откази от наследство), актовете по заповедното производство по ГПК, актове по съдебни поръчки, актове по мерки за неотклонение, по разпити пред съдия, по Закона за  правната помощ, актове свързани с произнасяне по доказателствени искания, за глоби, за назначаване на вещи лица, за насрочване на делата, както и други.
            3. ПУБЛИКУВАТ СЕ В ПЪЛНОТА – с мотиви и диспозитив всички съдебни актове, с изключение на посочените в чл.64, ал.2 ЗСВ (напр. решенията за прекратяване на брака).
            4. ПОДЛЕЖАТ НА ЗАЛИЧАВАНЕ в публикуваните актове данните, касаещи лични данни, като имена, ЕГН, адреси на физически лица участници в процеса, данни за здравословно, материално  състояние, други данни въз основа на които би могъл да бъде идентифициран участник в процеса. 
Да не се премахват имена на съдия-докладчик, секретар-протоколист, прокурор. Не подлежат на обезличаване данни на МПС, идентификатори на недвижими имоти, номера на договори, данни на юридически лица и др. 

 
  ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ:


            Съдебните деловодители при получаване в деловодството на дело с постановен съдебен акт подлежащ на публикуване по граждански дела, да се снабдяват с акта в електронна форма от съдията-докладчик.
            В същия ден, или най-късно на следващия да подготвят за публикуване в Интернет страницата на Самоковския районен съд постановените по делата актове в електронна форма като премахнат личните данни – посочени в т.4.
            Подготвените актове на електронен носител да бъдат предоставени в същия ден на административния секретар на Самоковския районен съд.
            Задължението на деловодителя касае делата на съответния съдебен състав, обслужван от деловодителя съобразно разпределението на задачите на съдебните служители, както и на друг състав в случаите на заместване.
            Съдебните секретар – протоколисти при получаване в деловодството на дело с постановен съдебен акт подлежащ на публикуване наказателни дела,  да се снабдяват с акта в електронна форма  от съдията- докладчик.  В същия ден или най-късно на следващия, да подготвят за публикуване в Интернет страницата на Самоковския районен съд постановените по делата актове в електронна форма  като премахнат личните данни посочени в т.4.
           Подготвените актове на електронен носител да бъдат предоставяни в същия ден ан административния секретар на Самоковския районен съд.
           Задълженията на секретар-протоколиста  касае делата на съответния съдебен състав, обслужван от секретар-протоколиста, съобразно разпределението на задачите на съдебните служители, както и на друг състав – в случаите на заместване.
           Административния секретар незабавно да извършва проверка на предоставените му в електронна форма актове  и да ги публикува на Интернет страницата на Самоковският районен съд.
           Заместник административен ръководител- зам. председател на Самоковския районен съд да дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на съдебните актове  при нужда от конкретна преценка.
           При неясноти, възникнали в процеса на подготовка и публикуване на съдебните актове, да се използват указанията дадени в издадения наръчник за съдебните служители относно правилата за публикуване на съдебните актове.
            Целите на публикуването  неминуемо са свързани с определена обща рамка и са зависими от определени конституционни и законово признати права и задължения:
     - осигуряване на прозрачност относно  работата на съдилищата чрез оповестяване на постановените съдебни актове. Възможността на  страните да упражняват  правото  на касационно обжалване и обосноваване  на неговата допустимост – чл.280, ал.1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други  юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела. Начин за споделяне  на съдебната практика  измежду  самите съдии.
            Настоящите  Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване. Изменение и допълнение на правилата се извършва със Заповед на Административния ръководител- председател на съда.
            С правилата са запознати  всички служители в съда  и се публикуват на интернет-страницата на Районен съд Самоков.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация