C C C C A+ A A- X

Призовки и съобщения

П Р А В И Л А

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС   
ОТ РАЙОНЕН СЪД ГРАД САМОКОВ


Общи положения

          Чл. 1. (1) С тези правила се урежда реда за изпращане и връчване на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Районен съд гр.Самоков, по реда на чл. 42 ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.
          (2) По реда на тези правила и само ако адресатът изрично е заявил това могат да се изпращат и връчват съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес:
          1.  по всички граждански дела;
          2.  на вещи лица.

Електронен адрес на Районен съд Самоков

          Чл. 2. (1) Електронният пощенски адрес на Районен съд Самоков  е    (prizovki@rs-samokov.org).
          (2) Промяната на електронния адрес се обявява незабавно на интернет страницата на съда и  на информационните му табла.


Заявяване за изпращане и връчване

          Чл. 3. (1) Страната или нейния процесуален представител  заявява изрично, че желае получаването и връчването на призовки и съобщения да се осъществява по тези правила със заявление, съгласно приложение № 1 и посочва електронния си пощенски адрес.  
          (2) Заявлението се прилага към преписката или делото и се докладва на съдията-докладчик, който разпорежда да се изпратят за връчване съобщенията и призовките на посочения електронен адрес.
          (3) Вещите лица подават заявление съгласно приложение № 2.


Информационна система на адресата

          Чл. 4.  Информационната система на страната или нейния процесуален представител е:
          1. информационната система на посредника при електронно изявление, който по възлагане на страната приема, изпраща или съхранява електронни изявления; 
          2. информационната система на адресата, ако такъв посредник няма.


Връчване на електронния адрес

          Чл. 5. (1) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната или нейния процесуален представител информационна система. 
          (2) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронен запис.

 Електронен запис

          Чл. 6. (1) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител   съобщение до страната или нейния процесуален представител, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от информационна система на Самоковския районен съд.
          (2) Истинността на изготвените  електронни записи се удостоверява от изпращащите съобщенията съдебни служители.
          (3) Копие от електронния запис се прилага към преписката или делото.

   
Неосъществено връчване

          Чл. 7. (1) Не се смятат за връчени съобщенията и призовките по реда на тези правила ако страната или нейният процесуален представите са посочили:
          1. неверен адрес.
          2. несъществуващ адрес.

Невъзможно връчване

         Чл. 8. Когато поради техническа причина или поради характера или обема на съобщението или призовката е невъзможно изпращането им чрез електронна поща съдът уведомява страната или нейния процесуален представител, че призоваването няма да се извършва по реда на тези правила.

Задължение за уведомяване

            Чл. 9. (1) Самоковския районен съд незабавно уведомява всяка страна или нейния процесуален представител по всяко дело или преписка когато:
          1. промени електронния си адрес по чл. 2 и е започнал връчването на съобщения и призовки по реда на тези правила;
          2. връчването на съобщенията и призовките е невъзможно.

Неприложимост на правилата

           Чл. 10. (1) Тези правила не се прилагат: 
           1. за извършването на други процесуални действия от съда извън посочените в чл.1, ал.1; 
           2. за извършването на всички процесуални действия от страните или техните пълномощници.
          (2) Всички процесуални действия на страните или техните пълномощници чрез електронната поща не се считат за приети и извършени.  

Заключителна разпоредби

           § 1. Правилата са утвърдени със заповед № 135 от 18.10.2011 г. на председателя на Районен съд Самоков и влизат в сила от  датата на обявяването им в интеренет- страницата на съда.

 

Заявление от Лице, Фирма или Юридическо лицае - изтегли

Заявление от Синдик или Вещо лице - изтегли

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация